30. Reha-Kolloquium
zur Liste
Prof. Felix Welti
Universit├Ąt Kassel Germany
  • Session Morning Session: Rechtswissenschaften I Moderator
    Datum: 24.03.2021 , Zeit: 09:00 | Thema: 32. Rechtswissenschaften
    Details
  • Vortrag Das deutsche Rehabilitationsrecht im UN-Staatenberichtsverfahren Speaker
    Datum: 25.03.2021 , Zeit: 13:15 | Thema: 32. Rechtswissenschaften
    Details